Ocena ryzyka zawodowego – BHP Masters

RYZYKO

ZAWODOWE

jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004)

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Sanepid obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp.

Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim, czy ocena jest sporządzona rzetelnie i zgodnie z definicją.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:

  • wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika
  • opis stanowiska pracy i stref zagrożenia
  • dokładna ocena spełnienia wymogów dla danego stanowiska
  • opis i ocena wszelkich zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy
  • oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska
  • opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych.
  • zapoznanie pracowników z oceną ryzyka.
  • okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

Ocenę Ryzyka Zawodowego wykonuje się dla stanowiska pracy (czyli dla wszystkich pracowników na danym stanowisku) a nie dla każdego pracownika z osobna. Wykonujemy ją zgodnie z normą PN N – 18002 : 2000 ( dot. szacowania ryzyka wg skali trójstopniowej ) oraz PN 80/Z 08052 ( określa rodzaje zagrożeń ). Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji. Serdecznie zapraszamy do współpracy