Ogólnie o ochronie PPOŻ w Polsce

Dokładną definicję zagadnienia ochrony PPOŻ w Polsce można znaleźć w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., która brzmi:

 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

 

  • Przeciwdziałanie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Udzielenie środków, jak i sił do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Działania ratownicze.

 

Poprzez powyższe punkty możemy rozumieć:

 

  1. Przeciwdziałania - Zapobieganiu powstawania pożarów, zapobieganiu powstawania klęski żywiołowej, lub innego zagrożenia występującego miejscowo. Kluczowe jest także dostosowanie się do wymogów określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, jak i innych przepisów przeciwpożarowych. Jako zapobieganie możemy także uznać nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną. Można potraktować to, jako priorytet ochrony przeciwpożarowej. Przyjąć należy, że przestrzeganie przepisów PPOŻ należy do wszystkich, gdyż postanowienia przepisów przeciwpożarowych i ich stosowanie w praktyce pozwolą ograniczyć zajścia takie, jak pożar, klęski żywiołowe i inne zagrożenia do niskiego poziomu.
  2. Środki zapobiegawcze - Główną pieczę nad sprawami związanymi z ochroną PPOŻ i przepisami PPOŻ w Polsce sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji i to ta instytucja daje nam między innymi możliwości, wiedzę i środki do unikania sytuacji niebezpiecznych, takich, jak jak pożar, klęski żywiołowe i inne zagrożenia
  3. Działania ratownicze - W naszym kraju ochroną związaną z pożarami, czy też klęskami żywiołowymi zajmują się głównie Państwowe Straże Pożarne i Ochotnicze Straże Pożarne. Dodatkowo wsparciem mogą służyc także jednostki: zakładowych straży pożarnych, powiatowych (miejskich) zawodowych straży pożarnych, wojskowej ochrony przeciwpożarowej, terenowych służb ratowniczych, zakładowych służb ratowniczych, gminnych zawodowych straży pożarnych, czy też związek ochotniczych straży pożarnych i inne jednostki ratownicze.