Ogólnie o BHP w Polsce

Szkolenia BHP  » Ogólnie o BHP w Polsce

   BHP, czyli dokładnie Bezpieczeństwo i higiena pracy – pod nazwą tą możemy rozumieć zbiór przepisów oraz zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jest to także odrębna dziedzina zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. W skład BHP wchodzą zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa. Wyrażenie bezpieczeństwo jest różnie rozumiane, a w praktyce może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

 

 

   Z coraz większą częstotliwoscią BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania - podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001, czy też zarządzania środowiskowego według ISO 14001. Da się zauważyć, że zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom dbałości organizacji o BHP nazywany jest kulturą bezpieczeństwa. W Polsce instytucją odpowiedzialną za stan rzeczy w firmach i przedsiębiorstwach odnośnie przestrzegania przepisów BHP jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Ogólne wymogi związane z prawem pracy, a dotyczące bhp zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy. Natomiast dla potrzeb krajowych PKN wydał normę PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

   W naszym kraju inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać osoba, która posiada: zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp. Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku, lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp. Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

 

   Dodatkowo, co wynika również z przepisów przedmiotowego rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w art. 237¹¹ § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone powyżej pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat. W związku z tym osoby nie spełniające kwalifikacji zachowują prawo wykonywania zawodu przez 8 lat licząc od dnia wejścia rozporządzenia. Zatem osoby zatrudnione w służbie bhp przed 1 lipca 2005 r. i niespełniające wyżej wymienionych wymagań kwalifikacyjnych, zachowują prawo do zatrudnienia w służbie bhp i wykonywania zadań do 30 czerwca 2013 r. Po tym okresie tracą uprawnienia i muszą się doszkolić zgodnie z obowiązującymi wymaganiami na wyżej wymienione stanowisko.

 

 Filmy BHP zapraszamy do obejrzenia serii filmów o tematyce BHP. 

Filmy skierowane są do pracodawców i osób zajmujących się tematyką BHP.

 

Wprowadzenie do bhp

miłego oglądania.

 

 

Szkolenie wstepne bhp. 

miłego oglądania

 

Po co bhp?